Lista pentru participare la concurs referent

LISTA

actelor pe care trebuie să le conțină în mod obligatoriu dosarul de concurs pentru ocuparea funcției vacante de:

referent cu fracțiune de normă, din cadrul Compartimentului de implementare sistem integrat, proiecte și strategii al Aparatului Tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna

  • cerere de înscriere redactată de candidat în limba română însoțită de curriculum vitae;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii;
  • cazierul judiciar sau declarație pe propria răspundere;
  • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;